Tüketici Tahkimi

1.     TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAHKİM KAVRAMI Yargı süreçlerinin uzun, zahmetli ve masraflı olması; uyuşmazlıkları daha hızlı, basit ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturabilecek yeni kurumlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.[1] Bu ihtiyaç, hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeler dışındaki alternatif çözüm yollarının neler olabileceği hususunda bir arayışı beraberinde getirmiştir. Uygulamada en…

Read more

Bir Azınlık Hakkı Olarak Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

1.     Anonim Şirketlerde Genel Kurul Tüzel kişiler, faaliyetlerini organları vasıtasıyla yerine getirirler.  Anonim şirketleri hak ve borç sahibi yapan iki organ mevcuttur. Bu organlar, bir karar organı şeklinde çalışan genel kurul ile şirketin idaresi ve temsiliyle görevli olan yönetim kuruludur. Genel kurul, oy hakkına sahip…

Read more

Sosyal Medyada Fikri Hak İhlalleri ve Bunlara İlişkin Düzenlemeler

1.      FİKRİ HAK KAVRAMI Hukukumuzda, belirli nitelikleri haiz fikir ürünleri (eserler) koruma altına alınmıştır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 1/B’ye göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserlerinden birine dahil olan her nevi fikir ve…

Read more

Yargıtay Kararı İncelemesi: Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması ve Önalım (Şufa) Hakkı

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1874    K. 2005/9749    T. 09.06.2005 ÖZET: Sözleşme yapıldığı andaki karşılıklı edimler arasında var olan denge, sonradan şartların olağanüstü değişmesi ile taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede büyük ölçüde bozulabilir. Bu durumda sözleşmeye bağlılık ve sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çelişki…

Read more

Türk Borçlar Hukuku Bağlamında Medeni Cezaların Değerlendirilmesi

1.     HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TEMEL İLKELERİ Türk Borçlar Kanunu m. 49, haksız fiil sorumluluğunda zarar verenin tazminat yükümlülüğüne ilişkin kuralı düzenlemektedir. Bu kurala göre, kusurlu[1] ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle (tazmin etmekle) yükümlüdür.[2] Dolayısıyla haksız fiil sorumluluğunun tazminat…

Read more

Back to top